Giới thiệu R&D

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D) là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh truyền thông đa phương tiện, công nghệ thông tin; đảm bảo an toàn, an ninh mạng, thực hiện các dịch vụ liên quan và đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Truyền thông là đơn vị dự toán cấp 2, có con dấu riêng và tài khoản riêng.
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu, trình Tổng Giám đốc chiến lược, chương trình, kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực truyền thông; quản lý, tư vấn, giám sát, thẩm định, đo lường, kiểm chuẩn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; đảm bảo an toàn, an ninh mạng, các dịch vụ liên quan; chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Quản lý, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh mạng; xây dựng phát triển các hệ thống thông tin điện tử, đào tạo trực tuyến, các hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ cho các hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam theo quy định hiện hành.
3. Tư vấn, thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư về công nghệ, thiết bị; nghiệm thu kỹ thuật các công trình, dự án, trang thiết bị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ khi được Lãnh đạo Đài phê duyệt và đảm bảo quy định của pháp luật.
4. Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; đầu mối quản lý công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng hợp sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất của các đơn vị thuộc Đài trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
5. Quản lý, giám sát, đo lường chất lượng hệ thống thiết bị chuyên ngành công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện. Lập kế hoạch và thực hiện đo kiểm hệ thống thiết bị của Đài theo quy định.
6. Xây dựng kế hoạch, chương trình và thực hiện tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xây dựng chương trình tài liệu và hướng dẫn các Đài Phát thanh, Đài Phát thanh-Truyền hình địa phương về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ chuyên ngành báo chí - truyền thông.
7. Thực hiện các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các cơ sở trong nước và nước ngoài để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học và lĩnh vực truyền thông. Xuất bản nội san chuyên ngành phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng.
8. Phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất, trao đổi các chương trình, các sản phẩm truyền thông và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thực hiện các hoạt động dịch vụ công nghệ truyền thông, đo lường kiểm chuẩn theo quy định của pháp luật.
9. Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ về xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn và hằng năm đối với công chức, viên chức và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam; công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
10. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp của Đài và quy định của pháp luật.
11. Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính theo phân cấp của Đài và quy định của pháp luật. Quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định có liên quan.
12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Giám đốc giao và theo quy định của pháp luật.
 

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D) - Đài Tiếng nói Việt Nam được thành lập từ năm 1997 với nhiều lĩnh vực hoạt động.

Mã bảo vệ: