Liên hệ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG (R&D)

Địa chỉ: 58 Quán Sứ, Hà Nội

Điện thoại: 04 62727120

Website: rd.vov.vn

Họ tên:


Nội dung:

Mã bảo vệ:  

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D) - Đài Tiếng nói Việt Nam được thành lập từ năm 1997 với nhiều lĩnh vực hoạt động.