Dịch vụ

An ninh mạng

Quản lý về công nghệ, quy trình, quy chế đảm bảo an toàn an ninh mạng. RITC là đơn vị chuyên trách trong việc đảm bảo an toàn an ninh mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Đài Tiếng nói Việt Nam

 

Lưu trữ trực tuyến

Dịch vụ cho phép lưu trữ, sao lưu, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu thông qua Internet, dành cho cán bộ, phóng viên của Đài TNVN. Đây là dịch vụ triển khai dựa trên nền tảng ảo hóa và phần mềm mã nguồn mở, được vận hảnh bởi trung tâm RITC.

 

Hỗ trợ công nghệ

Ứng dụng, hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào thực tiễn trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình, công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện

 

Hợp tác

Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành về ứng dụng, phát triển, phổ biến, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình, công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện.

Phối hợp với các đơn vị quốc tế trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật về phát thanh - truyền hình và truyền thông mới

 

Nghiên cứu phát triển

Quản lý, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin điện tử; quản lý việc tích hợp cơ sở dữ liệu.

Quản lý công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tập hợp các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của các đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

 

Đo lường kiểm chuẩn

Quản lý, tư vấn, thiết kế, thẩm định, đo lường trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện và các dịch vụ liên quan.

Thẩm định về công nghệ, thiết bị, nghiệm thu kỹ thuật các công trình, dự án, trang thiết bị khi đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quản lý, giám sát, đo lường chất lượng hệ thống thiết bị chuyên ngành phát thanh - truyền hình, công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện.

Lập kế hoạch xây dựng và tham gia xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực điện tử - viên thông - tin học.

 

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D) - Đài Tiếng nói Việt Nam được thành lập từ năm 1997 với nhiều lĩnh vực hoạt động.

Mã bảo vệ: